Loppukäyttäjän suuntaan yksinkertaiselta vaikuttava järjestelmä tai palvelu voi kätkeä taakseen hyvinkin monimutkaisia kokonaisuuksia. Viattoman näköinen linkki, josta viikkoraportteja selataan, voi sisältää suuren määrän eri palvelinten, järjestelmien ja rajapintojen yhdistelmiä. Edistyksellinen valvontapalvelu huolehtii järjestelmistä ilman manuaalisia virheitä ja auttaa suuntaamaan huomion olennaiseen. Miten siis toteuttaa toimiva valvontaratkaisu?

TOIMIVAN VALVONNAN EDELLYTYKSENÄ ON TUNNISTAA, MITÄ HALUTAAN VALVOA

Erityisesti analytiikasta tai raportoinnista puhuttaessa on hyvä muistaa se, että lopputulos – ovatko luvut liiketoiminnan mielestä ajan tasalla – voi usein riippua siitä, onko koko tiedonsiirtoketju matkan varrella lähdejärjestelmästä aina raportoinnin tietomalliin asti toiminut halutulla tavalla. Eräajoihin perustuvissa siirtoketjuissa on potentiaalisia vaaranpaikkoja yhtä monta kuin ketjussa lenkkejä, erityisesti jos siirtovaiheissa on keskinäisiä riippuvuuksia. Hyvällä suunnittelulla näitä voidaan toki vähentää, mutta isoimpien raportointialustojen ja tietolatausten tapauksessa usein löytyy vaaranpaikkoja, joita halutaan erityisesti pitää silmällä.

ETL-puolella keskitytään latausten tavoiteajoissa pysymiseen, latausvaiheiden onnistumiseen ja mahdollisuuksien mukaan myös laadulliseen seurantaan. Palvelininfran puolella tyypillisimmät valvontaskenaariot ovat levytilan, muistin ja CPU-käytön valvonta, ja näihin löytyykin käytännössä jokaisesta markkinoilla olevasta valvontavälineestä käyttövalmiit komponentit, joilla pääsee seuraamaan omien palvelinten terveydentilaa. Hälytykset konfiguroidaan reagoimaan esimerkiksi siihen, jos palvelimen CPU-käytön keskiarvo ylittää määritetyn rajan tietyllä aikavälillä. Näitä yhdistelemällä saadaan palvelintason yleiskuva.

VÄHEMMÄN ON USEIN ENEMMÄN: MITTAREIDEN OPTIMOINTI SÄÄSTÄÄ VAIVAA

Käytännössä mittarit ja niiden raja-arvot on syytä kuitenkin miettiä tapauskohtaisesti, sillä erilaiset järjestelmät eivät käyttäydy identtisesti. Muistinvaraista laskentaa suorittavaa ohjelmistoa valvottaessa voi olla melko varma siitä, että muistinkäyttö on mittareitten mukaan niin tapissa kuin vain on käyttöjärjestelmän tasolla sallittu. Tällöin pelkkä muistin tilan seuranta ei kerro muuta kuin sen, onko järjestelmä ylipäänsä aktiivinen jollakin tavalla, joten toiminnan tarkempaan seurantaan on syytä lisätä muitakin mittareita. Jos analyysialusta vaihtaa jatkuvasti sisältöä muistiin levyltä käsin, ei todennäköisesti saavuteta tavoitteena olevaa suorituskykyä.

On siis tärkeää tuntea sekä valvottavan kohteen toiminta että toimintaympäristö, jotta mittarit voidaan asettaa oikeaan kontekstiin ja hälytysrajat voidaan säätää tarkoituksenmukaisiksi. Datan sisällön valvonnan osalta puolestaan alusta, jota käytetään, asettaa tietysti omat reunaehtonsa käytettäville menetelmille: analyyttinen tietovarasto, ERP-kanta ja IoT-datavirta ovat kaikki toki dataa mutta käyttötavoiltaan hyvin erilaisia.

SIGNAALEITA VAI KOHINAA?

Jos hälytyksiä syntyy järjestelmästä liian tiuhaan, voidaan hälytyksen syntymistä alkaa pitää tavallisena tilana ja oikea häiriö, joka sotkee työpäivän joko tekniseltä päivystäjältä tai sitten loppukäyttäjiltä, hukkuukin helpommin kohinan joukkoon. Siksi onkin usein syytä tarkastella kerättyä valvontadataa pidemmältä aikajaksolta, jotta voidaan helpommin tunnistaa varsinaiset poikkeamat normaalista vaihtelusta. Kerätyn datan pohjalta voidaan välineistöstä riippuen rakentaa myös ennustemalleja, joilla parhaimmassa tapauksessa havaitaan ongelmat jo ennen niiden realisoitumista.

KUSTOMOITU RATKAISU EHKÄISEE ONGELMIA

Cubiqilla on vahva tuntemus Qlik Sensen toiminnasta niin sanotusti konehuoneen puolelta käsin, ja tätä varten olemme rakentaneet valvontakokonaisuuden, jolla pystymme seuraamaan Sense-ympäristön toimintaa tiiviisti aina ajastettujen töiden onnistumista myöten. Asiakkaillamme seurannan kohteet nostavat ehtojen täyttyessä hälytyksen, johon tukipäivystäjä tarttuu. Näitä hälytyksiä voivat esimerkiksi olla Sense-taustatyön epäonnistuminen, yhteys- tai latenssiongelmat valvotussa palveluosoitteessa, muistutus palvelun sertifikaattien vanhenemisesta tai vaikkapa etukäteisvaroitus jonkun datalähteen yhteysongelmasta.

Valvontoja voidaan räätälöidä tarpeen mukaan hyvin joustavasti yllä mainittujen lisäksi riippuen siitä, mitä halutaan valvoa – haluamme toimittaa asiakkaillemme juuri sellaisen valvontaratkaisun, joka tuottaa laadullista lisäarvoa heidän toimintaympäristössään. Teemme myös havaintojemme perusteella parannusehdotuksia, jos valvonnassa tulee ilmi esimerkiksi toistuva riskitekijä tai häiriötilanne.

Lisätietoa valvontaratkaisuistamme saat ottamalla yhteyttä.

 
Lue myös:
 

Onko reaaliaikainen analytiikan arvoketju utopiaa?